Ajahn Brahm - boeddhistische kritische duizendpoot - Boeddhistisch Dagblad (2023)

Ajahn Brahm is de populaire boeddhistische leraar voor een groeiend internationaal publiek van mensen die meditatie willen leren en een dieper spiritueel inzicht willen ontwikkelen. Hij is ook de stichter van een opkomende Australische woudtraditie van boeddhistisch monnikendom die trouw wil blijven aan de oorspronkelijke wortels van de leer van Boeddha’s dhamma en vinaya.

Ajahn Brahmavamso Mahathera (bij de meesten gewoon bekend als Ajahn Brahm) werd geboren als Peter Betts in Londen, Verenigd Koninkrijk, op 7 augustus 1951. Hij kwam uit een arbeidersgezin, ging naar de Latymer Upper School in Londen en won daar een beurs om theoretische natuurkunde te studeren aan de Universiteit van Cambridge in de late jaren 1960. In Cambridge sloot hij zich aan bij de Boeddhistische Vereniging van de universiteit en na een paar weken, toen hij 18 jaar oud was, zag hij voor het eerst een monnik. Hij wist toen dat dat was wat hij wilde worden. Na zijn afstuderen aan Cambridge gaf hij een jaar les op een middelbare school voordat hij naar Thailand reisde om monnik te worden.

In 1974 werd hij tot monnik (bhikkhu) gewijd door Somdet Boeddhajahn in Wat Saket in Bangkok. In januari 1975 reisde Ajahn Brahm naar Noordoost-Thailand en werd leerling van meditatiemeester Ajahn Chah in Wat Pa Pong. In datzelfde jaar werd hij stichtend lid van de sangha van Wat Pa Nanachat, een klooster dat Ajahn Chah vlakbij Wat Pa Pong oprichtte om tegemoet te komen aan het toenemend aantal westerlingen die zich bij hem kwamen wijden en trainen. Ajahn Brahm werd de vinaya (code van monastieke discipline) meester in Wat Pah Nanachat van 1975 tot zijn vertrek in 1983. Zijn vinaya aantekeningen zijn nog steeds gezaghebbend voor de meeste westerse boeddhistische monniken in de theravadatraditie.

Hij werd in 1983 uitgenodigd naar Perth te komen door de Buddhist Society of Western Australia (BSWA), samen met collega monnik, Ajahn Jagaro. Later dat jaar kocht de BSWA een stuk land in Serpentine ten zuiden van Perth. Eind 1983 werd Ajahn Brahm medeoprichter en plaatsvervangend abt van het Bodhinyana klooster.

(Video) Jack Kornfield: Teachers And Cults – Heart Wisdom Ep. 153

In 1995 werd Ajahn Brahm de abt van het Bodhinyana klooster na het vertrek van Ajahn Jagaro. In 2004 kreeg Ajahn Brahm de John Curtin Medaille voor zijn visie, leiderschap en dienstbaarheid aan de Australische gemeenschap, uitgereikt door de Curtin Universiteit, en in 2006 heeft de koning van Thailand aan Ajahn Brahm de titel ‘Tan Chao Khun’ toegekend, wat zoiets is als een bisschopsbenoeming. Als gevolg daarvan ontvangt het Bodhinyana klooster elk jaar een symbolisch monnikskleed van de Thaise koning, een teken van koninklijke patronage van het klooster.

Ajahn Brahm werd in 2019 ook benoemd tot Lid in de Orde van Australië voor zijn belangrijke diensten aan het boeddhisme, en aan de gelijkheid van mannen en vrouwen. Hij werd geëerd voor zijn hulp aan de emancipatie van vrouwen in het boeddhisme, waaronder de wijding van de bhikkhunis in 2009.

Ajahn Brahm was medeoprichter (met Ajahn Jagaro) van het Bodhinyana Klooster in Serpentine. Hij heeft letterlijk bijgedragen tot de bouw van dit klooster, aangezien hij het grootste deel van de structuren met zijn eigen handen heeft gebouwd, samen met zijn medemonniken. Later zou hij een belangrijke rol spelen bij de oprichting van het Dhammaloka Boeddhistisch Centrum in Nollamara. Gedurende deze gehele periode van drie decennia is hij een belangrijke leraar geweest in dit centrum en in de bredere gemeenschap.

Gebruik makend van zijn ervaring bij de oprichting van het Bodhinyana klooster, heeft Ajahn Brahm geholpen bij zowel het ontwerp als de fondsenwerving voor het Dhammasara nonnenklooster in Gidgegannup. Gesticht in 1997 met één enkele Australische non, is Dhammasara gegroeid, zowel in faciliteiten als in de sangha (gemeenschap) van nonnen die er trainen. In oktober 2009 assisteerde hij bij de eerste bhikkhuni wijding in Australië.

(Video) Sustainable Happiness: Live Simply, Live Well, Make a Difference | Sarah van Gelder of YES! Magazine

Vanaf 2006 leidde hij de fondsenwerving en ontwikkeling van Jhana Grove Meditation Retreat Centre, een meditatieretraitecentrum van wereldklasse met 60 gastenkamers dat het hele jaar door wordt gebruikt door de BSWA of andere meditatiegroepen. In 2012 heeft Jhana Grove 1300 retraitanten bediend. Door zijn populariteit als meditatieleraar zijn de plaatsen op Ajahn Brahm’s meditatieretraites meestal binnen de kortste keren volgeboekt.

In 2013 werd begonnen met de bouw van ‘Hermit’s Hill’, een uitbreiding van het Bodhinyana klooster. Bodhinyana is het grootste theravada boeddhistische klooster buiten Azië, en er is een lange wachtlijst van mannen die zich in Bodhinyana willen wijden, maar niet aanvaard kunnen worden vanwege de beperkte accommodatie en faciliteiten. Ajahn Brahm neemt de eerste stap om de mogelijkheden voor monastieke inwijding en beoefening uit te breiden door Bodhinyana uit te breiden met de aankoop van nog eens 100 hectare land waarop momenteel hutten worden gebouwd om toekomstige monniken te huisvesten.

In 2001 gaf Ajahn Brahm zijn zegen om opgenomen audiogesprekken op een nieuwe BSWA website te plaatsen. De populariteit van deze lezingen nam geleidelijk toe. In de loop van de tijd evolueerde het opnemen en publiceren van deze lezingen met zowel de vraag als de nieuwe technologieën die verandering brachten: van podcasting tot YouTube tot live streaming. Momenteel worden maandelijks meer dan honderdduizend lezingen online beluisterd, rekening houdend met de downloads van de website , het BSWA YouTube-kanaal, en het live streaming publiek.

Vanaf 2016 heeft alleen al het BuddhistSocietyWA YouTube kanaal meer dan 14 miljoen views gehad in tien jaar, en heeft meer dan 80.000 abonnees. Het aantal mensen dat de aantrekkingskracht van deze leringen online vindt, groeit gestaag met de tijd.

(Video) Buddhism | Wikipedia audio article

Ajahn Brahm is de abt van het Bodhinyana Klooster in Serpentine, WA, (1995 tot heden) en de spirituele directeur van de Buddhist Society of Western Australia (1995 tot heden), de grootste theravada boeddhistische organisatie in Australië met duizenden leden uit meer dan 30 etnische groepen. De BSWA steunt Dhammaloka Buddhist Centre in Nollamara (voor onderwijs en dienstverlening aan de lekengemeenschap), Bodhinyana Monastery in Serpentine voor monniken, Dhammasara Monastery in Gidgegannup voor nonnen, en Jhana Grove Meditation Retreat Centre voor het hele jaar door meditatieretraites in Serpentine.

Daarnaast is hij stichtend voorzitter van de Australian Sangha Association vanaf de oprichting in 2007 tot heden. De ASA is een organisatie die bestaat uit monniken en nonnen van de verschillende boeddhistische scholen (Theravadan, Mahayana en Tibetaans) die in Australië verblijven. Haar doel is de boeddhistische scholen samen te brengen om een gemeenschappelijk begrip te bevorderen, en boeddhistische monniken te vertegenwoordigen bij de overheid en de bredere gemeenschap.

Zijn invloed beperkt zich geenszins tot West-Australië, want hij is ook spiritueel adviseur van de Boeddhistische Vereniging van Victoria (1995 tot heden), en Spiritueel Directeur van Santi Forest Monastery in New South Wales (2000 tot 2006, en 2012 tot heden), wat een klooster is voor boeddhistische nonnen.

In de afgelopen jaren heeft hij de weg gewezen voor gendergelijkheid in religie. Hij speelde een belangrijke rol in het verzekeren van gelijke kansen voor boeddhistische nonnen (bhikkhuni) in de theravadatraditie door de wijding van volledige nonnen te steunen. Voor deze moedige daad werd hij vervolgd door uit zijn eigen orde te worden gezet. Dit was zeer controversieel binnen de internationale boeddhistische gemeenschap omdat velen van mening zijn dat het geslacht van bhikkhuni’s in het theravadaboeddhisme is uitgestorven. Dergelijke wijdingen zijn verboden in Thailand. Terwijl Ajahn Brahm door velen in Australië werd toegejuicht omdat hij moedige actie ondernam om gelijke voorwaarden te scheppen voor vrouwen die in Australië tot het kloosterleven toetraden, kreeg hij ook felle kritiek van vele monniken in Azië.

In 2014 werd hij uitgenodigd als spreker op de Vesakdag-conferentie van de Verenigde Naties (de belangrijkste heilige dag voor boeddhisten) in Vietnam, met als titel ‘Boeddhisme en de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling van de VN’. Ajahn Brahm hield zijn toespraak over het onderwerp ‘Gelijkheid van mannen en vrouwen in het boeddhisme’, de derde Millennium Ontwikkelingsdoelstelling van de Verenigde Naties. De voordracht werd aanvaard, maar aan de vooravond van de conferentie ontdekte hij dat zijn voordracht geannuleerd was. Dit heeft geleid tot een internationale petitie aan de organisatoren van de conferentie en tot heel wat discussie in de media in boeddhistische landen zoals Thailand, Singapore en Vietnam, waardoor hervormingen binnen boeddhistische instellingen dichterbij zijn gekomen om gelijke kansen voor vrouwen mogelijk te maken.

Ajahn Brahm is een befaamd boeddhistisch leider geworden, en net als de Dalai Lama spreekt hij zich vaak uit wanneer er sprake is van sociale onrechtvaardigheid en schendingen van de mensenrechten. Zo heeft hij zich meermaals publiekelijk uitgesproken over de schade die homofobie aanricht, en is hij een fervent voorstander van het homohuwelijk. Hij heeft het multiculturalisme omarmd door aan het hoofd te staan van een zeer diverse gemeenschap in Perth. Hij heeft zich uitgesproken over de benarde situatie van asielzoekers, en hij heeft concrete actie ondernomen om ervoor te zorgen dat vrouwen gelijke status en kansen hebben (zoals hierboven vermeld).

Ajahn Brahm heeft de groeiende boeddhistische gemeenschap in Perth en West-Australië een grote dienst bewezen door diensten te verlenen zoals begrafenissen, ziekenhuisbezoeken, met inbegrip van begeleiding van terminaal zieken, huwelijksinzegeningen, begeleidingsdiensten, het voorgaan als celebrant bij belangrijke gelegenheden op de boeddhistische kalender.

Bron Buddhist society of Western Australia.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Arline Emard IV

Last Updated: 03/29/2023

Views: 6635

Rating: 4.1 / 5 (52 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Arline Emard IV

Birthday: 1996-07-10

Address: 8912 Hintz Shore, West Louie, AZ 69363-0747

Phone: +13454700762376

Job: Administration Technician

Hobby: Paintball, Horseback riding, Cycling, Running, Macrame, Playing musical instruments, Soapmaking

Introduction: My name is Arline Emard IV, I am a cheerful, gorgeous, colorful, joyous, excited, super, inquisitive person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.